รหัสผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
 

- สรุปผลการปฏิบัติงานและใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- รายงานผลการตรวจสอบการบันทึกความก้าวหน้า
- ดูรายงานย้อนหลัง (http://project.doae.go.th)
- คู่มือการใช้ระบบงาน
- สื่อการสอน 1
- สื่อการสอน 2
- สื่อการสอน 3
- กระดานสนทนา/เว็บบอร์ด

 

หัวข้อข่าว
คู่มือการใช้งาน e-Project ฉบับย่อ (วางแผน/บันทึกผล) (21-01-2559)
เบราเซอร์สำหรับการใช้งานระบบ e-Project บน PC และ โน้ตบุ๊ค (12-10-2564)
แจ้งปัญหาการบันทึกแผน/รายงานผล ติดต่อโดยใช้ช่องทางเว็บบอร์ด เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด - 19 เจ้าหน้าที่บางส่วนต้อง WFH (26-04-2564)
แจ้งหน่วยงาน ให้ทุกหน่วยงานบันทึกข้อมูลแผนงาน/เงิน ในระบบ e-Project ปีงบประมาณ 65 ทุกโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดตาม คง2 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (17-11-2564)
1)บันทึกข้อมูลแผนงาน/เงิน ในระบบ e-Project ปี 65 ทุกโครงการ/กิจกรรม ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 2)บันทึกผลงาน/เงิน ทันทีเมื่อแล้วเสร็จ (02-12-2564)
แจ้งหน่วยงาน กผง.ตรวจสอบพบการบันทึกแผนงาน/เงิน ยังไม่ครบถ้วน แผนไม่อนุมัติ(ไม่ได้เช็คยืนยันข้อมูลทำให้ข้อมูลในระบบเป็นสีเหลือง) ขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบยืนยันข้อมูลและกดบันทึก (03-12-2564)
แจ้งหน่วยงาน การรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กษ1004-ว2053 (22-12-2564)
แจ้งหน่วยงาน กผง.ได้บันทึกข้อมูลจัดสรรโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน กิจกรรมที่ 01,02 และโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสากิจชุมชน กิจกรรมที่ 16 ในระบบ e-Project ขอให้หน่วยงานที่รับอนุมัติโอนงบประมาณจากรม ทำแผน/รายงานผล (04-01-2565)
แจ้งหน่วยงาน กิจกรรมใดในระบบที่ admin ไม่ได้จัดสรรปริมาณงานให้ ไม่ต้องทำแผนงาน/รายงานผลงาน เนื่องจากจะทำให้ผลงานในระบบ error (01-02-2565)
กผง. ขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบการบันทึกแผน/ผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณทุกโครงการ ทุกกิจกรรม (โครงการตามตัวชี้วัด คง.2),วางแผนงาน/เงิน,รายงานผลทันทีเมื่อแล้วเสร็จ ตัดยอดข้อมูลวันที่ 28 ก.พ. 65 (14-02-2565)
กอป.ได้ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลการจัดสรรโครงการส่งเสริมและพัฒนาต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ กผง.ได้แก้ไขข้อมูลในระบบเรียบร้อยแล้ว ขอให้ทุกหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรร ปรับปรุงข้อมูลการทำแผน/รายงานผลด้วย (22-02-2565)
แจ้งหน่วยงาน กผง.ได้บันทึกข้อมูลจัดสรรโครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร กิจกรรมที่ 02.2(งวด2)ค่าอินเทอร์เน็ตสำหรับใช้กับ Tablet ฯ ในระบบ e-Project ขอให้หน่วยงานที่รับอนุมัติโอนงบประมาณจากรม ทำแผน/รายงานผลทันที (04-07-2565)