รหัสผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
 

- สรุปผลการปฏิบัติงานและใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- รายงานผลการตรวจสอบการบันทึกความก้าวหน้า
- ดูรายงานย้อนหลัง (http://project.doae.go.th)
- คู่มือการใช้ระบบงาน
- สื่อการสอน 1
- สื่อการสอน 2
- สื่อการสอน 3
- กระดานสนทนา/เว็บบอร์ด

 

หัวข้อข่าว
คู่มือการใช้งาน e-Project ฉบับย่อ (วางแผน/บันทึกผล) (21-01-2559)
แจ้งหน่วยงาน \\\\ กองแผนงานได้บันทึกข้อมูลการจัดสรรโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตร กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในระบบ e-Project จึงขอให้ 49 หน่วยงานที่ได้รับอนุมัติโอนงบประมาณจากกรม ทำแผน/รายงานผล (02-07-2561)
ผลการปฏิบัติงาน/โครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 60 - 31 ก.ค. 61 รายหน่วยงาน(สำนักงานเกษตรจังหวัด) (07-08-2561)
กองแผนงานขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบการบันทึกแผน/ผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณทุกโครงการ ทุกกิจกรรม ยกเว้น 1.โครงการส่งเสริมเกษตรกรรมทางเลือก 2.โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ 3.โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินฯ ตัดยอดวันที่ 31 ส. (29-08-2561)